PSU ACCOUNTING SERVICE

บริการของเรา

ราคาปกติ 12,000 บาท

พิเศษ!!! จดทะเบียนบริษัท 7,777 บาท

บริษัท พีเอสยูแอคเคาน์ติ้งเซอร์วิส จำกัด

     รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี เช่น การรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การปิดงบการเงิน รวมถึงการให้บริการที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี โดยทีมงานที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบัญชี (CPD) และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (CPA) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สำหรับผู้ที่กำลังจะประกอบธุรกิจใหม่ หรือผู้ที่ต้องการหาสำนักงานบัญชีดูแลธุรกิจของท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา

บริการของเรา

จดทะเบียนบริษัท 7,777 บาท

ทำบัญชี เริ่มต้น 1,500 บาทตรวจสอบบัญชี

“เรื่องบัญชี-ภาษี ไว้ใจเรา”

สำนักงานบัญชี พีเอสยู แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส ดูแลเรื่องบัญชี-ภาษีครบวงจร รวมถึงจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน โดยเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 10 ปี
PSU ACCOUNTING SERVICE CO.,LTD

ติดต่อเรา